Historia szkoły

1 września 2012 r. powołano Szkołę Podstawową w Nowej Wsi Ujskiej. Powstała ona z dwóch szkół – Szkoły Podstawowej im. Agnieszki Bartol w Mirosławiu i Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Nowej Wsi Ujskiej. Uczęszcają do niej dzieci z Mirosławia i z Nowej Wsi Ujskiej. Nauka odbywa  w dwóch budynkach – klasy I – III w Mirosławiu, a klasy IV – VI w Nowej Wsi Ujskiej. W każdej wsi funkcjonuje oddział przedszkolny. 

Warunki lokalowe i baza dydaktyczna sprzyja  rozwojowi uczniów w sferze intelektualnej, społecznej i fizycznej. Przy budynkach szkolnych znajdują się nowoczesne place zabaw, boiska, a w Nowej Wsi Ujskiej obiekt sportowy Orlik.

Budynek szkoły w Mirosławiu został wybudowany w 1916 r. W latach 30 – tych XX wieku szkoła odgrywała istotną rolę w środowisku. Razem z Katolickim  Stowarzyszeniem Młodzieży Żeńskiej „Młode Polki” organizowano uroczystości patriotyczne, wiejskie, przedstawienia teatralne. Ważnym momentem w najnowszej historii szkoły w Mirosławiu był dzień 20 kwietnia 1995 r., kiedy  nadano szkole imię Agnieszki Bartol – genialnej, 12- letniej pisarki.

Budynek szkoły w Nowej Wsi Ujskiej zbudowano w 1905 r. Uczęszczali do niej katolicy  i ewangelicy. W latach 1920-1926 istniały 3 klasy niemieckie i 1 polska. Od 1988 r. szkoła była pełną, 8 – klasową szkołą podstawową. Natomiast 23 kwietnia 2009 r. przyjęła imię Orła  Białego.

Szkoły w Mirosławiu i w Nowej Wsi Ujskiej posiadały swoją odrębność, specyfikę, tradycje, ceremoniał. Kształtowały osobowość dzieci. Miały do zrealizowania cele i zadania. Przesłanie Orła Białego jako symbolu dążenia do bohaterstwa, odwagi oraz rozwijanie talentów, pracowitości i serdeczności, których przykład stanowiła Agnieszka Bartol zobowiązuje do poszanowania tych wartości i ideałów, odnoszenia się do tego, co było dzieciom wdrażane. Odwaga, prawda, dobro, praca, pasja, ciekawość poznawcza – to wartości, według których prowadzony jest proces dydaktyczno -   wychowawczy   w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej.

Szkoła swój wizerunek opiera na historii, tradycji i wartościach obu szkół oraz na realizacji nowych inicjatyw, pomysłów i planów.